Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Rzecznik Praw Ucznia

PLAN DZIAŁAŃ RZECZNIKA PRAW UCZNIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Lp.

Zadania do realizacji  Termin realizacji

1.

- Propagowanie wśród członków społeczności szkolnej wiedzy nt. praw ucznia , popularyzowanie postanowień Konwencji Praw dziecka i innych aktów z tego zakresu.

- Prowadzenie i aktualizacja gazetki Rzecznika, wyeksponowanie aktów prawnych dotyczących praw dziecka/ucznia. udostępnianie adresów placówek działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

cały rok szkolny

2.

- Współpraca z Samorządem Uczniowskim, psychologiem szkolnym, pedagogiem szkolnym, nauczycielami. cały rok szkolny

3.

- Działania mediacyjne w sprawach spornych oraz interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia. Informowanie stron spornych o podjętych działaniach. cały rok szkolny

4.

- Uruchomienie „skrzynki zaufania” listopad - czerwiec

5.

- Spotkania z uczniami wyjaśniające zapisy aktów prawnych związanych z prawami i obowiązkami uczniów w szkole (pogadanki, prezentacje w klasach). styczeń, czerwiec

6.

- Działania mediacyjne w sprawach spornych oraz interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia .Informowanie stron spornych o podjętych działaniach cały rok szkolny

7.

Przygotowanie, przeprowadzenie i ewaluacja ankiety na temat przestrzegania praw ucznia styczeń /maj

8.

Dokumentowanie działań:

- Prowadzenie teczki z dokumentacją dotyczącą rozpatrywania wpływających skarg do Rzecznika Praw Ucznia

- Sporządzenie raportu z działalności Rzecznika

cały rok szkolny
koniec semestru i roku szkolnego

9.

Dyżur Rzecznika Praw Ucznia pierwszy poniedziałek miesiąca
godz.12.30.-13.00.

 

ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA INFORMACJA DLA UCZNIÓW

 

Zadania i funkcje Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.

 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,

 • Ewaluacja i proponowanie zmian przepisów dotyczących uczniów.

 • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

 

Środki działania Rzecznika:

 • Załatwianie indywidualnych skarg.

 • Sporządzanie raportów dotyczących respektowania prawa ucznia w szkole,

 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw.

 • Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem),

 • Rzecznik Praw Ucznia nie wyręcza w obowiązkach wychowawców.

 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.

 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

 

O czym uczeń wiedzieć powinien:

 • Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

 • Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.

 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

 • Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

 

 Rzecznik Praw Ucznia: Katarzyna Stolińska

e-mail:   Rzecznik-Praw-Ucznia@sosw2kutno.szkolnastrona.pl