Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy NR 2 w Kutnie

Świetlica Szkolna

Grupa świetlicowa obejmuje aktualnie uczniów klas I-VIII SP.
Zajęcia prowadzone w świetlicy oparte są o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające 
z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy; odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

Podjęte przez wychowawców świetlicy działania ukierunkowane są na rozwój zainteresowań wychowanków i zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie zadań domowych i pomoc uczniom słabszym w nauce.W tym czasie sprawuje się również opiekę nad dziećmi i młodzieżą w trakcie obiadów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na odpowiednią kulturę spożywania posiłków na stołówce, jak również pomoc młodszym dzieciom w czynnościach samoobsługowych.